O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti / vaje
Izpitni roki
Rezultati
Diplome
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Pravila za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Podatkovne strukture

1 Kvizi:

Pripravili bomo pet kratkih testov (po 5 minut) iz snovi prejšnjih predavanj, ki se bodo izvajali nenapovedano v okviru predavanj. Vprašanja ne bodo zahtevala zelo podrobnega znanja; dovolj bo prisostvovati na predavanjih in pred naslednjimi na kratko ponoviti vsebino prejšnjih. Kviz sestavljajo tri vprašanja in se šteje za pozitivnega, če študent pravilno odgovori na vsaj dve vprašanji.

Študent dobi za tri pozitivne kvize 15 točk, za štiri 20 točk in za pet 25 točk. Za manj kot tri kvize ne dobi točk.

2 Kolokviji

Pripravita se dva kolokvija iz zaključenih poglavij, vsak prinese do 50 točk. Kolokviji se priznajo, če študent iz vsakega dobi najmanj 20 točk.

3 Vaje in priprave

Študentje dobijo na spletnih straneh vzorec za izdelavo priprav na vaje. Priprave na vajah preverjajo asistenti in tehniški sodelavci, ki lahko po potrebi zahtevajo tudi zagovor priprav. Priprave se priznajo tudi, če študent pokaže nepravilno pripravo, ki pa izkazuje prizadevanje za rešitev vaje. Brez doma izdelanih priprav se študent ne more udeležiti vaj.

Študentje lahko izbirajo med več vajami. Vsaka korektno opravljena vaja, ki jo priznajo in ocenijo asistenti ali tehniški sodelavci, prinese ustrezno število točk, kot je objavljeno v opisu vaje. Študentu se priznajo vaje, če opravi najmanj toliko vaj, da je skupna vsota točk 6; končna ocena je enaka vsoti točk opravljenih vaj.

Določene lažje naloge je mogoče zagovarjati samo do 1. februarja. Po tem datumu je možen zagovor vseh ostalih objavljenih nalog. Lažje naloge so označene posebej!

Višanje ocen iz vaj

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu so opravljene minimalne vaje. Kdor želi po izpitu dvigniti oceno vaj, mora to pravočasno javiti profesorju! Dvig ocene je mogoč samo do naslednjega izpitnega roka; sicer obvelja stara ocena.

Sprotni študij

Študenti, ki želijo izpit opraviti s pomočjo kolokvijev in kvizov, se morajo prijaviti na izpitni rok 1. februarja ne glede na to, ali že imajo opravljene vaje ali ne. V primeru, da s kvizi in kolokviji dejansko zberejo dovolj točk za pozitivno oceno, morajo opraviti vaje najkasneje do 1. marca in do takrat tudi vpisati oceno pri profesorju. Po tem datumu kolokviji in kvizi propadejo.

Kdor ne bo zbral dovolj točk s kvizi in kolokviji, bo avtomatsko odjavljen s februarskega izpitnega roka. Za opravljanje pisnega izpita 1. februarja so pogoj že opravljene vaje! V primeru, da študent ima vaje in pristopi k pisnemu izpitu, bo namesto ocene kolokvijev obveljala ocena izpita.

Ocenjevanje:

Študent lahko opravi teoretični del izpita s sprotnim delom, če ima priznane vsaj tri kvize in oba kolokvija. Seštevki točk, pridobljenih s kvizi in kolokviji, dajo naslednje ocene teoretičnega dela predmeta:

55-69 točk: 6
70-84 točk: 7
85-94 točk: 8
95-109 točk: 9
110-125 točk: 10

Ocene v obeh oblikah sprotnega študija se objavljajo na spletni strani. Ocena se registrira in vpiše v indeks na prvem izpitnem roku po opravljenih predavanjih. Do takrat je treba tudi opraviti in zagovarjati računalniške vaje.

Kdor ni zadovoljen z oceno, pridobljeno s sprotnim študijem, lahko pristopi k izpitu. Z opravljanjem izpita se odreče oceni iz kolokvijev (upošteva se ocena izpita, ne glede na to, ali je boljša ali slabša od kolokvijev).

Kdor ne bo opravljal obveznosti sproti ali ne bo zbral ustreznega števila točk, bo lahko predmet opravil klasično s podrobnejšim zagovorom vseh vaj in pisnim izpitom iz celotne snovi.

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI