O laboratoriju
Osebje
Objave
Raziskave
Pravila
Predmeti / vaje
Izpitni roki
Rezultati
Diplome
Informacije
Real-time Systems Laboratory

Pravila za opravljanje študijskih obveznosti pri predmetu Reševanje problemov s programiranjem

1 Domače naloge

V sklopu avditornih vaj bo danih predvidoma 8 domačih nalog. Rešitve v pisni obliki študenti oddajo na naslednjih avditornih vajah. Izmed oddanih nalog bodo izbrane 3 naloge, ki jih bodo avtorji morali zagovarjati. V primeru plagiatorstva se študentu razveljavijo VSE domače naloge v semestru.

Z domačimi nalogami lahko študent dobi največ 10% ocene in sicer sorazmerno v deležu oddanih nalog. Manj kot 4 (štiri) naloge ne prinašajo točk.

2 Kvizi

Pripravili bomo pet kratkih testov (po 3 minute), ki se bodo izvajali v okviru predavanj. Kviz sestavljajo tri vprašanja in se šteje za pozitivnega, če študent pravilno odgovori na vsaj dve vprašanji.

S kvizi lahko študent dobi največ 10% ocene in sicer sorazmerno v deležu pozitivnih kvizov. Manj kot trije kvizi ne prinašajo točk.

3 Kolokviji

Pisali se bodo trije kolokviji iz zaključenih poglavij. Kolokviji se priznajo, če študent iz vsakega dobi najmanj polovico točk.

S kolokviji lahko študent dobi največ 30% ocene in sicer sorazmerno v deležu vsote vseh treh kolokvijev. Potrebni so vsi trije kolokviji.

4 Vaje

Študenti morajo opraviti vse objavljene vaje. Vsaka korektno opravljena vaja prinese pozitivno oceno od 6 do 10 oziroma -1, če je zagovor neuspešen. Končna pozitivna ocena te vaje se na koncu zmanjša za število neuspelih zagovorov te iste vaje. V primeru, da je bila vaja zagovarjana že 4 ali večkrat, je končna ocena vaje lahko največ 6. V enem terminu je mogoče zagovarjati največ dve vaji. Enako velja za zagovore na govorilnih urah.

Povprečna ocena opravljenih vaj sestavlja 50% končne ocene.

5 Pisni izpit

Pogoj za pristop k pisnemu izpitu so opravljene vaje. Za pozitivno oceno je potrebno doseči vsaj polovico možnih točk. Študentom, ki so opravili pisni izpit in imajo priznane tako domače naloge kot tudi kvize, se dvigne končna ocena za 1.

Pozitiven izpit predstavlja 50% končne ocene in v celoti nadomesti ocene kolokvijev, kvizov in domačih nalog. Če ima študent pozitivne kvize in domače naloge pa lahko uveljavi pisni izpit tudi kot 30% delež kolokvija - upošteva se boljša ocena.

Veljavnost

Vaje, domače naloge in kvizi so veljavni samo v tekočem študijskem letu. Kolokviji so veljavni do vključno zadnjega izpitnega roka v zimskem obdobju.

Na vrh | Prva stran | O laboratoriju | Osebje | Inštitut za informatiko | E-pošta

 

RTS UM Inštitut za informatiko FERI FERI